رول متالایز سیلور
  • برچسب متالایز چیست

    برچسب متالایز چیست

    برچسب متالایز چیست برچسب متالایز چیست : با بررسی معنی کلمات metallize یا metallized (به ترتیب به عنوان فعل و اسم) به برگردان هایی نظیر «فلزی کردن» یا «فلزی شده» برمیخوریم که عموماً در مواردی که به جسمی غیر فلزی چنین ویژگی هایی را می بخشیم به کار می روند . در همین رابطه می توان به سادگی حدس زد منظور از برچسب متالایز ، لیبل هایی هستند که ظاهری شبیه فلزات یافته و مخاطبین خود را با ویژگی های بصری شاخص فلزات جذب می نمایند ؛ اما فلزات چه ویژگی هایی دارند که سبب می شود تا مورد توجه قرار گیرد